Bázisintézmény

Bázisintézmény logó

INTÉZMÉNYÜNK HARMADIK ALKALOMMAL NYERTE EL AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE CÍMET.

 Letöltés PDF-ként itt!

A Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat 10 jógyakorlat megosztásával támogatja a köznevelési intézmények nevelő-oktató munkáját.

A programok  adaptációjához az intézmény folyamatos támogatást biztosít.

A program átadásában mesterpedagógusok közreműködnek.

 

KIS ÉS KÖZÉPSŐ CSOPORTOS ÓVODÁSOK BESZÉDÉSZLELÉSÉNEK ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE JÁTÉKCSOMAGGAL

 • célja: óvodapedagógusok, tanítók, logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és szülők részére, a kompetencia határok betartásával, segítséget nyújtson, a gyerekek beszédfejlesztésének hatékony megvalósításához
 • célcsoport: óvodapedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, szülők
 • intézménytípus: bölcsőde, óvoda, általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):
 • Az összeállított játékcsomag elsősorban a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztésében segít óvodapedagógusoknak, logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak és szülőknek. A csomag 10 féle eszközt/játékot tartalmaz, melyeket számos módon – a gyermekkel foglalkozó személy kreativitásától függően- lehet használni, leghatékonyabb a beszédészlelés és megértés fejlődése érdekében. A játékok folyamán fejlődik a beszédészlelési és beszédmegértési készség, az aktív és passzív szókincs, a figyelem, vizuális emlékezet, helyhatározó ragok, tárgyrag helyes használata, színek gyakorlása, sorszámnevek gyakorlása, grammatikai viszonyok felismerésének javulása.
 • jógyakorlat alkalmazási területei: a tanuló, gyermek kommunikációjának, beszédének fejlesztése
 • jógyakorlat megosztásának formája: műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: A4 lapok, lamináló fólia, laminálógép(az intézmény biztosítja)
  • időigénye: 2 x 45 perc

 

KOMPLEX TANULÁSMÓDSZERTANI TRÉNING

 • célja: Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulásmódszertani tréning tartalmi elemeinek és módszereinek megismertetésével a tanulás támogatása, a gyermekek személyiségének fejlesztése
 • célcsoport: tanítók, tanárok, gyógypedagógusok
 • intézménytípus: általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):

A komplex tanulásmódszertani program 3 életkori szakaszra vonatkozóan nyújt segítséget a pedagógusoknak a tanulás támogatásához, egymásra építve a társas készségek, a kommunikáció, a tanulási képességek és tanulási módszerek elsajátítását.

5-7 éveseknél a fókusz az ismerkedésre, a kapcsolat kialakítására,  az interakciókra, a verbális és nonverbális kommunikációra,  a környezettel való pozitív attitűd formálására, önmaga és mások elfogadására, az együttműködés megtapasztalására irányul.

A 9-11 éveseknél a hatékony tanuláshoz fontos képességek fejlesztése zajlik, kiemelten a figyelem tartóssága, terjedelme, intenzitása, a munkamemória,  az emlékezet,  a műveletvégzés és a problémamegoldás.

A 12-14 éveseknél a tanulásra hatással lévő külső és belső környezeti tényezők, a tanulási módszerek megismertetése történik, az   információhordozók használatával.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: a tanuló személyiségének fejlesztése, a tanulás támogatása
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor és vetítővászon (vagy fehér falfelület)
  • időigénye: 3 óra

 

DRÁMAJÁTÉKOK SZEREPE A TANULÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK, ÖNKIFEJEZÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN

 • célja: A drámapedagógia eszköztárának megismerése a fejlesztendő területek mellett az érzelmi kifejezés, viselkedés, kommunikáció, önismeret, önkifejezés erősítése céljából
 • célcsoport: pedagógusok, fejlesztő pedagógusok
 • intézménytípus: többségi általános iskola
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):

A tanulási nehézség, az akarati és viselkedési folyamatok, kommunikációs helyzetek gyengesége gyakori probléma a pedagógusok nevelő-oktató munkája során. A drámajátékok eredményesen  alkalmazhatóak a problémás területek fejlesztéséhez,  alátámasztva a tervezett tanulási folyamatot.  Alkalmazásával színesebbé tehetőek a foglalkozások, a gyermekek motivációjának, érdeklődésének fenntartásában is szerepet játszik, pozitív hatást gyakorol a személyiségfejlődésre. A program során megismert játékgyűjtemény, a tanulási nehézség oldása mellett, ötleteket ad az érzelmi, akarati, társas kapcsolatokra irányuló képességek, kommunikáció, az érzelmi kifejezés, viselkedés, önismeret, önkifejezés erősítésére is, támogatja a tanulók mélyebb megismerését. A bemutatott tevékenységekkel bővül a tanulási folyamat, a viselkedései tapasztalatokon alapuló aktivitás.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése, a tanulás támogatása, fejlesztő pedagógiai ellátás, tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, szabadidős programok
 • jógyakorlat megosztásának formája 1 óra előadás, 2 óra interaktív műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: csomagolópapír, színes filcek, résztvevőnkén 2 lap fénymásolva projektor
  • időigénye: 3 óra

 

 

DISZ-KVÍZ TUDÁSPRÓBA

 • célja: A program hozzájárul a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyelőségének biztosításához, sikerélmény biztosításával az önértékelésük, önismeretük fejlesztéséhez, motivációjuk növeléséhez.
 • célcsoport: sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában érintett pedagógusok
 • intézménytípus: általános iskola, gyógypedagógiai intézmény, pedagógiai szakszolgálat
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):

A program megismerteti a pedagógusokat a sajátos nevelési igényű, általános iskolában tanuló gyermekek meghívásos tudáspróbájával, az ahhoz kapcsolódó tervezési, szervezési és szakmai feladatokkal. A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai életébe becsempészi a versenyhelyzetet, a megmérettetés élményét, sikerélményt biztosítva számukra. A tudáspróbára korcsoportonként szerkesztett feladatlapokat tartalmaz az 1. osztály, 2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály számára. A feladatok középpontba helyezik a logikai gondolkodást, a különböző részképesség területeket, a kitartást, motivációt.  

 • jógyakorlat alkalmazási területei: a tanuló, gyermek személyiségének fejlesztése, a tanulás támogatása
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: előadó pedagógus 1-2 fő
  • eszközigénye: projektor, laptop
  • időigénye: 2 óra

 

FEJLESZTÉS, EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

 • célja: A jó gyakorlat alkalmazása hozzájárul a pedagógiai munka és a tanulói eredményesség hatékonyságának növeléséhez, a sajátos nevelési igényű tanulók sérülésspecifikus ellátásához, és a befogadó tanulási környezet kialakításához.
 • célcsoport: sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában érintett pedagógusok
 • intézménytípus: óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai intézmény, pedagógiai szakszolgálat
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):

A Fejlesztés, egyéni fejlesztési terv készítése című jó gyakorlat  a többségi pedagógusoknak nyújt módszertani segítséget a befogadó tanulási környezet kialakításához,  heterogén tanulócsoportok tanulásszervezéséhez,  az eltérő képességeket figyelembe vevő   korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához. 

A témakörök kiterjednek a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának jogszabályi keretére, a szakértői vélemények értelmezésére, a fejlesztési lehetőségekre, az egyéni fejlesztési terv készítésére, a motiváció, az észlelés, mozgás, beszéd, térbeli, időbeli tájékozódás, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás fejlesztésének lehetőségeire.

Az elméleti és gyakorlati témákat feldolgozó jó gyakorlat szakmai/módszertani tudást bővítő tartalommal, az egyéni bánásmódot prioritásba emeli a tanulásszervezés és óravezetés ösztönzése érdekében.

 

 • jógyakorlat alkalmazási területei: sajátos nevelési igényű tanulók befogadó környezetének megteremtése
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor, laptop, csomagolópapír, színes filcek
  • időigénye: 3 óra

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK DIAGNÓZISBÓL FAKADÓ FELADATAI

 • célja: A jó gyakorlat megismertetése és a know how átadása segíti az intézmények integrációs munkáját, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának megszervezését és a jogszabálynak megfelelő ellátását.
 • célcsoport: sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában érintett pedagógusok
 • intézménytípus: óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai intézmény, pedagógiai szakszolgálat
 • a jógyakorlat rövid leírása (maximum 1000 karakter):

A jó gyakorlat óvodáknak, iskoláknak nyújt segítséget a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat érintő jogszabályok gyakorlatban való megvalósíthatóságához, egységes értelmezésének könnyítéséhez, a változások nyomon követéséhez, a szakértői véleményekben megfogalmazott javaslatok végrehajtásához.

Összefoglalja a köznevelés és a szakképzés rendszerében nevelésben, oktatásban, képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő joghelyeket, a sajátos nevelési igény megállapításától az ellátás megszervezéséig.  A jogszabályok változásának nyomon követését a joghelyek pontos meghatározása segíti.   A műhelymunka során a szervező átadja a jogszabályi helyek összesített táblázatát, amely tématerületenként összesíti a vonatkozó jogszabályokat a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának szervezéséhez, az intézményvezetők és pedagógusok integrációs tevékenységének támogatásához.           

 

 • jógyakorlat alkalmazási területei: sajátos nevelési igényű tanulók befogadó környezetének megteremtése
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor, laptop, csomagolópapír, színes filcek
  • időigénye: 3 óra

 

SZABÁLYOZÁS ALAPÚ PEDAGÓGIAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI AZ ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ GYERMEKEK DIFFERENCIÁLT NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMJAIBAN

 • célja: Olyan, a bázis intézményekben igazolt elméleti és gyakorlati ismeretek átadása az eltérő fejlődésmenetű gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, iskolai pedagógusok, pszichológusok számára, melyek stabil megfigyelési és diagnosztikai alapon, átgondolt prioritások mentén alkalmasak a gyermekek életminőségének komplex javítására, akár az iskolai előmenetel, akár pszichés jól-lét, akár a szocializáció  területén.

 

 • célcsoport:

óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, tanárok, középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, pedagógiai asszisztensek.

 • intézménytípus:

óvodai nevelés intézményei, általános iskolák, EGYMI-k, pedagógiai szakszolgálatok, középfokú oktatási intézmények

 • a jógyakorlat rövid leírása:

A Magyar Mozgáskotta Módszer alkalmazása  az eltérő fejlődésmenetű gyermekek speciális ellátása, a hátránykompenzáció, a tehetséggondozás területén egyaránt eredményes.  A program átgondolt,  komplex mozgáspszichológiai alapokon kialakított mozgásos  fejlesztési lehetőségeket mutat be.   A témában, az országban több helyen elkötelezett bázisintézményi munka és tudásmegosztás folyik.   A bázisintézményi program kidolgozója Magyar Gábor, a Magyar Mozgáskotta fejlesztője. A program az eddigi eredmények összegzése alapján, figyelmet fordít az iskolai beválásra, a kedvező attitűdök kialakítására. A modell összegyűjti és feldolgozza az innovatív elképzeléseket, egységes keretbe foglalja az affektív, kognitív és szocializációs  komponenseket, lehetőséget kínálva az óvodai, iskolai nevelés-oktatás, a szakszolgálati ellátás,  a sport és a művészeti oktatás területén, lehetőséget teremtve a tantárgyspecifikus megközelítésre a Magyar Mozgáskotta Módszer Kognitív csomagjainak felhasználásával.

 • jógyakorlat alkalmazási területei:

személyiség diagnosztika, az adatok modellezése, elemzése,  értékelése, a prioritások és a kedvező prognózisú területek kijelölése, a fejlesztési tervek  egzaktabb megalapozása, gyakorlattervezés-  szerkesztés a  mozgásos fejlesztés területén.

 • jógyakorlat megosztásának formája:

elméleti előadás, gyermekkorú résztvevőkről készített filmek bemutatása, pedagógusok részére saját élményű tréning

 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye:

Magyar Mozgáskotta csomag

 • időigénye: 6 óra

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEN INNEN ÉS TÚL

 • célja: A szakszolgálat és a nevelési –oktatási intézmények kapcsolatának erősítése, a diagnosztikai folyamat és a szakértői vélemények kapcsán felmerülő kérdések tisztázása.
 • célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
 • intézménytípus: integráló óvodák és iskolák, szegregált óvodák és iskolák
 • leírás:

A jó gyakorlat a szegregált és integráló intézmények szakembereinek nyújt segítséget a BTMN és SNI gyermekek, tanulók adaptív  környezetének megteremtéséhez. Összefoglalja azokat a csomópontókat, melyek az intézmény tapasztalata alapján elakadást okoznak az ellátás megszervezésében. A műhelymunka során bemutatásra kerül a szakszolgálati intézményrendszer, a feladatkörök, illetve a diagnosztikai eljárás folyamata. Az érdeklődő szakemberek tájékoztatást kapnak a szakértői bizottsági tevékenységről és a szakértői véleményhez kapcsolódó intézményi feladatokról a probléma észlelésétől az ellátás megszervezéséig. A program segítséget nyújt a figyelemfelhívó jelek felismeréséhez, a szakértői vizsgálat kezdeményezéséhez, a szakértői vélemények értelmezéséhez, a BTMN, illetve SNI jogosultságok biztosításához, az ellátás megszervezéséhez. A gyakorlatban alkalmazható ismereteket a résztvevők interaktív műhelymunka során sajátíthatják el.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: sajátos nevelési igényű tanulók befogadó környezetének megteremtése
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor, laptop, csomagolópapír, színes filcek
  • időigénye: 3 óra

ADHD - KISGYERMEKNÉL NAGY FELADAT

 

 • célja: Az ADHD felismerésének, kezelésének és a megfelelő ellátórendszer működésének támogatása
 • célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
 • intézménytípus: többségi óvodák és iskolák, gyógypedagógiai óvodák és iskolák
 • leírás:

A köznevelési intézményekben évről évre emelkedik a figyelemproblémás, hiperaktivitással küzdő gyermek. Nevelésük-oktatásuk kihívás elé állítja a pedagógusokat. A problémából adódóan egyre több  gyermek/tanuló diagnosztizálását, ellátását kérik a nevelési –oktatási intézmények. A műhelymunka fókuszában az ADHD  tüneteinek felismerése, a beavatkozási és kezelési lehetőségek megismertetése áll. A program hangsúlyozza a gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek szerepét, a szakemberek kompetencia lehetőségeit a felismeréstől az ellátás megszervezéséig,  a gyermek komplex szemléletű  terápiás ellátásáig, ami enyhítheti a későbbi iskolai teljesítményzavarokat és a magatartási problémákból adódó konfliktusokat.

 • jógyakorlat alkalmazási területei: sajátos nevelési igényű tanulók befogadó környezetének megteremtése
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor, laptop, csomagolópapír, színes filcek
  • időigénye: 3 óra

ÉSZLEL(Ő) - ÉRT(Ő) - A BESZÉDÉSZLELÉS ÉS BESZÉDÉRTÉS  JELENTŐSÉGE ÓVODÁS ÉS ISKOLÁSKORBAN

 • célja: A beszédészlelés és beszédértés szerepének fókuszba helyezése és hatékony segítségnyújtás a fejlesztésben, ezáltal az olvasás, írás, helyesírás, szövegértés alapkészségének megerősítése, javítása
 • célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok
 • intézménytípus: többségi óvodák és iskolák, szegregált óvodák és iskolák
 • leírás:
  Az utóbbi években jelentősen megnövekedett azon gyermekek száma, akiknél a beszédészlelés, beszédértés területén probléma, nehezítettség, elmaradás tapasztalható. A beszédészlelési funkciók megfelelő működése feltétele az alapkultúrtechnikák elsajátításának, az idegen nyelv megtanulásának, egyben a sikeres iskolai előre haladásnak is. A műhelymunka fókuszba helyezi a beszédészlelés és beszédértés szerepét, segítséget nyújt a problémák felismerésében és a mindennapi fejlesztő munka részeként elvégezhető területspecifikus lehetőségekben. A tudatos fejlesztés, támogatás a gyermekek fejlődésében, iskolai teljesítményében javulást, pozitív változást eredményez.
 • jógyakorlat alkalmazási területei: gyermekek, tanulók beszédészlelésének, beszédértésének támogatása, tanulási nehézség, zavar prevenciója
 • jógyakorlat megosztásának formája: előadás, műhelymunka
 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: a jó gyakorlatot bemutató szakember
  • eszközigénye: projektor, laptop, csomagolópapír, színes filcek
  • időigénye: 3 óra

Please publish modules in offcanvas position.