Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


Rövid tájékoztató szolgáltatásainkról

A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásainak igénybevételére minden gyermek és szülő ingyenesen jogosult.

Szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenység keretében komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatot végzünk, melyről szakértői vélemény készül. A szakértői vélemény tartalmazza a gyermek, tanuló pedagógiai, pszichológia diagnózisát, javaslatokat a további teendőkre vonatkozóan. Szükség esetén további vizsgálatokat, intézmények felkeresését kezdeményezzük.

A szakértői vizsgálatok speciális területe az iskolaérettségi vizsgálat, mely annak eldöntésére irányul, hogy a gyermek elérte-e az iskolakezdéshez szükséges fejlettséget.

Tájékoztató a vizsgálat menetéről:

A vizsgálatokat a tanév folyamán folyamatosan végezzük. A vizsgálatot a szülő, illetve a szülő egyetértésével a köznevelési intézmény kezdeményezheti a Szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványon.

A vizsgálat idejéről, helyéről a szülőt hivatalos levélben értesítjük, a vizsgálatra a gyermek a szülő kíséretében érkezik.

A szakértői véleményben teszünk javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, szükséges szakemberre és annak feladataira.

Amennyiben a szakértői vélemény a szülő által elfogadásra kerül, és ez szükséges, továbbítjuk a gyermeket ellátó intézmény felé is.

Nevelési tanácsadás

Amennyiben a gyermek adottságai, képességei, fejlettsége, vagy a fejlődés üteme azt indokolja, segítséget nyújtunk a gyermek óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, értelmi, érzelmi képességeinek minél teljesebb kibontásához.

Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség felmerülése esetén egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozások keretében segítünk a problémák leküzdésében. A foglalkozásokat szakértői vizsgálat előzi meg, amelyet a szülő és az óvoda, iskola egyaránt kezdeményezhet. Az óvodákban és iskolákban a fejlesztő foglalkozásokat a gyerekek napirendjéhez és órarendjéhez igazítva tartjuk meg.

Folyamatos konzultációkkal, tanácsokkal támogatjuk a szülők és pedagógusok nevelő és oktató munkáját.

Pszichológiai tanácsadás, pszichológiai gondozás a pedagógiai szakszolgálat épületében, terápiás helységeinkben érhető el. Előzetes telefonos, vagy személyes bejelentkezés alapján a szülővel egyeztetünk a találkozások menetéről, idejéről. Fordulhatnak hozzánk 0-18 éves korú gyermekükkel kapcsolatos nevelési kérdésekkel, felmerülő pszichés problémák, tünetek esetén. Pszichológusaink segítséget nyújtanak, tanácsot adnak családi krízisek (gyász, válás, stb) esetén. Érdemes konzultációs lehetőséget kérni olyan esetekben, amikor szomatikus, testi tünetek mögött nem találnak szervi okot, vagy tartósan nem következik be javulás. A pszichológiai gondozás a pszichológus etikai normák figyelembe vételével, titoktartási kötelezettség mellett zajlik.

Logopédia

Az 5. életévüket betöltött gyermekek beszédét, nyelvi fejlettségét felmérjük, szükség esetén további vizsgálatokat végzünk, illetve javasolunk. A vizsgálatra szülői, gyermekorvosi, védőnői kezdeményezésre korábbi időpontban is sor kerülhet.

A logopédiai ellátási területéhez tartozik:

 • beszédindítás,
 • beszédhibák javítása,
 • nyelvi és kommunikációs zavarok javítása.

Korai fejlesztés

A korai fejlesztés olyan alanyi jogon járó szolgáltatás, amely a 0 és 5 év közötti, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeknek és családjainak nyújt segítséget.

Milyen problémával fordulhatnak hozzánk?

 • mozgásproblémával
 • megkésett beszédfejlődéssel
 • viselkedészavarral
 • értelmi fejlődés elmaradásával
 • étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos gondokkal
 • koraszülött, kis súllyal született, veszélyeztetett gyermekek esetében
 • ha gyermeke fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban kérdése merül fel.

A komplex korai fejlesztés legfontosabb területei:

 • a nagymozgások fejlesztése
 • a finommotorika, kézügyesség fejlesztése
 • szociális-érzelmi terület fejlesztése
 • kognitív (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási) funkciók fejlesztése
 • a beszéd, kommunikáció fejlesztése
 • az önkiszolgáló tevékenység kialakítása

A korai fejlesztés a szakértői bizottság határozata alapján, az előírt óraszámban zajlik, többnyire egyéni formában, amelynek előnye, hogy a gyermek, a szülő és a szakember együtt tevékenykedhet. Bensőséges, oldott légkörben a gyermek életkorát, érdeklődését, egyéni fejlődési tempóját figyelembe véve fogalmazunk meg reális célokat és elvárásokat.

Tanácsadásaink alkalmával bármilyen, gyermekük állapotát, fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk. Célunk elsősorban az iránymutatás, de szükség esetén állást foglalunk arról is, hogy indokolt-e a korai fejlesztés megkezdése.

 

Fejlesztő nevelés

A súlyos és halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 5 éves koruktól a tankötelesség eléréséig fejlesztő nevelésben vesznek részt. Ők azok fogyatékossággal élő gyermekek, akik állapotukból adódóan nem tudnak bekapcsolódni az óvodai nevelésbe. A komplex gyógypedagógiai fejlesztés célja, hogy a gyermeket felkészítse a fejlesztő nevelő-oktatásra. Ezeken a foglalkozásokon a szakemberek a gyermek igényeihez és szükségleteihez igazodva a lehető legnagyobb önállóságot, legnagyobb fokú aktív részvételt kívánjuk lehetővé tenni és elérni.

 

Gyógytestnevelés

Hozzájárul a szerzett, vagy veleszületett betegségek következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, azaz gyógyításához, rehabilitációjához. Fontos feladata a további elváltozások megelőzése.

Gyógytestnevelés területei:

1. tartó-, és mozgatórendszer elváltozásainak gyógytestnevelése:

 • hanyagtartás, tartásgyengeség
 • gerinc deformitásai: gerincferdülés, lapos, hát, fokozott kiphosis, lordozis stb.
 • mellkasi deformitások: tölcsérmell, tyúkmell
 • alsó végtag deformitásai: lúdtalp, harántboltozat-süllyedés stb.

2. belgyógyászati-, és egyéb betegségek gyógytestnevelése:

 • túlsúly
 • szívbetegségek
 • asztma stb.

Hogyan kerülhet a gyermek a csoportba?

1. akit az iskolaorvos a kétévenkénti szűrés alkalmával kiszűr és gyógytestnevelésre javasol, az automatikusan bekerül a csoportba

2. ortopédiai javaslat alapján

Csoportok létszáma: maximum 16 fő

Mikor és hol vannak a gyógytestnevelés órák?

A gyógytestnevelés órák mindig iskolaidőben, a gyermek óvodájában, iskolájában, a testnevelés órákkal párhuzamosan, ill. iskolaotthoni időszakban, esetleg délutáni szabadidőben vannak.