Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


NTP-FTP-16-0027 - Te is lehetsz csillagász! – Komplex természettudományos tehetséggondozó program


pályázati logókA komplex tehetséggondozó program a kétszeresen kivételes, kiemelkedő tehetségű, tanulási zavarral küzdő tanulók, tehetségazonosítását, általános és speciális képességterületeik, kreativitásuk fejlesztését, motivációjuk erősítését, önértékelésük javítását, sikerélményhez juttatásuk, ezzel valódi integrációjuk támogatását szolgálta. Egységben kezelte a hat fiatal kiemelkedő képességterületének további erősítését az alulteljesítés kompenzálásával és a gazdagító, lazító programok biztosításával.
Az integráló környezetben iskolai keretektől függetlenül, megvalósuló 60 órás program fókuszában a természettudományos és tanulás módszertani ismereteik bővítése, szélesítése állt, mellyel a hiányzó funkciók kompenzálási lehetősége bővült, tanulók személyes hatékonysága nőtt.

Részletes beszámoló itt!NTP-RHTP-16-0064 - ÉN-KÉPviselet - hátrányos helyzetű tanulók komplex tehetséggondozó programja


pályázati logókA komplex tehetséggondozó program célja a szociális körülményei miatt nehéz helyzetben lévő tehetségek felismerése, fejlesztése, tehetséggondozásának támogatása, társadalmi integrációjuk elősegítése. A 60 órás fejlesztő program fókusza a komplex személyiségfejlesztés, a kommunikációs, szociális készségek, az énhatékonyság, tudatosság, önismeret, énkép, önbizalom, önbecsülés, pozitív megküzdés, konfliktuskezelés és az alkotó tevékenységhez nélkülözhetetlen kreativitás fejlesztése. A tehetséggondozás az interdiszciplináris, az interperszonális, a zenei, a művészeti és a mozgás területére is hatást gyakorolt. A tevékenységek kiterjedtek a tehetségígéretek erős és gyenge oldalának fejlesztésére, kiaknázva, hogy a folyamatok hatnak egymásra, felerősítik egymást, megteremtik a személyiségfejlődés belső egyensúlyát.

Részletes beszámoló itt!TÁMOP-3.4.4.


A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének TÁMOP-3.4.4. B-11/2-2012-0024 sorszámú, Ó! IÓ! CIÓ! – AKKREDITÁCIÓ! Felkészülés a Marcali Kistérségi Tehetségpont Akkreditációjára című pályázata lezárult, jelenleg fenntartási időszakban van. A 2013. január 1-jén indult projekt megvalósítására 8 524 250 Ft állt rendelkezésre. Célja, az országos tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás volt. Ennek keretében akkreditáltattuk a Marcali Kistérségi Tehetségpontot, amely az akkreditációs eljárás során kiváló minősítést kapott. Több hazai és határon túli Tehetségponttal vettük fel a kapcsolatot és kötöttünk együttműködési megállapodást. Személyes találkozókon, műhelymunkán és tanulmányúton osztottuk meg és cseréltük ki tapasztalatainkat, információinkat. 10 fő vett részt azon a 30 órás akkreditált tanfolyamon, amely a tehetségsegítő tanterv készítését volt hivatott segíteni, 1 fő pedig elvégezte az ELTE Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakirányú továbbképzési szakát. Szakmai nappal, konferenciával, tanácsadói szolgáltatás bevezetésével igyekeztünk segíteni a tehetségeket, szüleiket, pedagógusaikat.

 TÁMOP-3.1.6. - "SNI gyermekek integrációjának segítése Marcaliban és kistérségében"


TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0009 "SNI gyermekek integrációjának segítése Marcaliban és kistérségében" című pályázatunk, melyen 39 500 000,-Ft-ot nyertünk, fenntartási időszakban van. Az elnyert összeget olyan szolgáltatásokra tudtuk fordítani, mellyel közvetlenül segítettünk tanulókat, illetve közvetve szüleiken, pedagógusaikon, szakszolgálaton keresztül. A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók inkluzív neveléséhez szükséges humánerőforrás fejlesztése képzések, posztgraduális képzések, mentorálások, szakmai team megszervezésével valósult meg. Saját képzési programot dolgoztunk ki és akkreditáltattunk a fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek elkészítésének segítésére. Szolgáltatásainkat továbbfejlesztettük és kibővítettük (gyógyúszás, Dévény módszer, kéttanáros modell, Zöld vonal, internetes fórum). Sajátos nevelési igényű, átlagos fejlődéstől eltérő gyermekekkel való foglalkozás tárgyi feltételeinek javítása eszközbeszerzéssel és a kölcsönzés biztosításával valósulhatott meg. Az elfogadás segítése szülőknek, pedagógusoknak, önismereti középiskolás tanulóknak tartott tréningekkel történt. Széles körű információáramlás, együttműködés és kapcsolattartás biztosítása, team munka hatékonyságának hangsúlyozása a projekt fontos célja volt. Jogszabályi változásokhoz igazodva a fenntartás alatt is kiemelt feladatként kezeljük az inklúzió teljes körű megvalósításának segítését az együttműködő intézményekben, az integráció támogatását járásunkban, szolgáltatásainkkal a rászoruló gyermekeket, családokat támogatva.TÁMOP-3.1.6 "Dél-Dunántúli Aranykapu Program"


a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ és intézményünk által létrehozott konzorciumban valósul meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív neveléséért pályázat megvalósítása érdekében végzett feladataink:

 • Inkluzív neveléshez szükséges humánerőforrás fejlesztése: mentorálások, munkaközösségek szervezése, gyógypedagógiai szolgáltatás biztosítása.
 • Hozzáférhető és kölcsönözhető szakmai eszköztár létrehozása, adatbázis és kommunikációs rendszer kidolgozása az aktív kapcsolat kialakítása érdekében.
 • Eszközkölcsönzési protokollok kidolgozása.
 • Szülők, pedagógusok felkészítése a sérülés-specifikus eszközök használatára.
 • Az együttnevelésben részt vevő és abba bekapcsolódó intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakításáragyerekek, szülők, pedagógusok részére (ösztönzés, támogatás, felkészítő tréningek, szakmai programok, speciális és specifikus szolgáltatások).
 • Akkreditált és nem akkreditált továbbképzési program kidolgozása, szervezése.
 • Korai fejlesztést és gondozást támogató programok szervezése.
 • Információs anyag kidolgozása védőnők, szülők számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek intézményi delegálása céljából.
 • Helyszíni tanácsadás szülői igények alapján.TÁMOP-3.1.6 - Tabi Tagintézmény

Szolgáltatásközpontú fejlesztések a TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0008 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében” pályázat keretében a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézményének ellátási területén

A pályázat 2014. január 1. - 2015. június 30. között valósult meg. A Tabi Tagintézmény konzorciumi partnerként vett rész a pályázatban. A főpályázó a Tolna megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye volt.

Az elnyert támogatás 37.000.000, - Ft, melyből a Tabi Tagintézmény 11.500.000 Ft-tal gazdálkodhatott.

A pályázat megvalósult céljai:

 • Az SNI tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények számára nyújtott szolgáltatások széleskörű kiterjesztésével hozzájárultak a befogadó légkör kialakításához.
 • Szakmai együttműködési rendszer kialakítása, mely valamennyi fogyatékosságtípus ellátására megteremti a humánerőforrás és infrastrukturális feltételeket.
 • Speciális eszközök beszerzése, eszközkölcsönző kialakítása, felkészítés az eszközhasználatra.
 • Utazó pedagógusi szolgáltatás kiterjesztése.
 • A szolgáltatási rendszer kiépítése érdekében együttműködés a regionális hálózatkoordinációs központokkal.
 • Szakmai együttműködési rendszer kialakítása, mely valamennyi fogyatékosságtípus ellátására megteremti a humánerőforrás és infrastrukturális feltételeket.
 • Az együttműködő intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakítására.
 • Az SNI tanulók tanulócsoportba, osztályba való befogadásának támogatásához, tanulói fejlesztési-, átvezetési tervek készítéséhez és alkalmazásához pedagógia módszertanok kidolgozása
 • Pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése.
 • A sajátos nevelési igény korrekciójához szükséges speciális eszközök beszerzése, eszközkölcsönző kialakítása, illetve felkészítés az eszközhasználatra.
 • Utazó pedagógusi szolgáltatás kialakítása, megszervezése, kiterjesztése, a működtetés mechanizmusának és feltételrendszerének megteremtése.
 • Speciális, a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is figyelembe vevő pedagógiai programok kínálata.
 • Speciális, a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit is figyelembe vevő módszerek kínálata.
 • Továbbképzések tartásának, szervezésének lebonyolítása, koordinálása, különös tekintettel az együttnevelő pedagógiára, tanári kompetenciafejlesztésre, eltérő tanulásszervezési eljárásokra.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésével kapcsolatos, a formai követelményeknek megfelelő dokumentációs, adminisztrációs tevékenységek segítése.
 • Szemléletformáló szakmai napok szervezése, melynek célja a pályázatban vállalt új feladatok ismertetése, a tervezett továbbképzések, programok, lehetőségek rövid bemutatása, az inkluzív nevelés, a diszkrimináció-mentességet biztosító, a tanulási esélyeket javító oktatási gyakorlatok megismertetése.TÁMOP-3.1.5.


A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú, Pedagógus képzés a szakszolgálatokban című pályázata 2012. augusztu 31-én lezárult, jelenleg fenntartási időszakban van. A 2010. szeptember 1-jén indult projekt megvalósítására 8 714 160 Ft állt rendelkezésre. Célja, két kolléga szakvizsga szerzésének támogatása. Az ott szerzett tudásukat a fenntartási időszakban az intézményi folyamatok/szolgáltatások minőségének javítása érdekében hasznosítják.