Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


Pszichológiai munkaközösség


A Pszichológiai Munkaközösség 2013 decemberében alakult meg. A megyei szintű munkaközösség célja, hogy az egységes intézmény pszichológus szakemberei számára egy szakmai fórumot, közösséget biztosítson, a pszichológus munkakörben foglalkoztatottak szakmai munkáját segítse.

Tagságunk a székhely intézmény és a 8 tagintézmény szakembereiből tevődik össze. A szakmai szervezet tanévenként 4 alkalommal ülésezik az intézményvezetés által jóváhagyott és a tagság által elfogadott munkaterv ütemezésének megfelelően a Kaposvári Tagintézményben.

Célunk, hogy megvalósuljon a megyében a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő egységes szemléletű, mindenki számára hozzáférhető, magas színvonalú szakmai szolgáltatás partnereink számára.

Célul tűztük a folyamatos fejlődés melletti elköteleződést, amely tagjainkra egyéni szinten is jellemző. A pszichológusaink folyamatosan szakmai továbbképzéseken vesznek részt, így ezek alapját képezik a tudásmegosztásnak, a belső továbbképzésnek. Nem csak külső képzőhelyeken, hanem egymástól is szívesen tanulunk, tovább növelve gyakorlati szakmai jártasságunkat, növelve a belső szellemi kapacitásunkat.

Célunk továbbá, hogy valós gyakorlati, szakmai segítséget nyújtsunk a pályakezdő és gyakorló szakembereink számára, mentoráljuk őket, szakterületüknek megfelelően.

Célunk, a jogi és szakmai dokumentumok rendszeres tanulmányozása, a protokoll szerinti működés, a belső és külső ellenőrzéseknek való hiánytalan megfelelés.

Egy olyan alkotó közösségként határozzuk meg magunkat, akik számára a legfontosabb a kliens (gyermek, szülő, nevelési intézmények), akik képesek vagyunk és akarunk is tenni egy lelkiekben harmonikusabb, gazdagabb szebb jövőért!

Innováció és Tehetséggondozás Munkaközösség


Célja olyan alkotó munkaközösség létrehozása, működtetése, amely a megyei szakszolgálat keretein belül tehetséggondozással foglalkozó szakembereknek együttműködési fórumot biztosít. Tehetségígéretek azonosításának, gondozásának és mentorálásának segítése, protokolláris eljárások kialakítása.


Feladata a szakmai kapcsolati háló kialakítása mindazokkal, akik szerepet vállalnak a tehetséggondozásban (tehetségpontok, tehetségtanács, szakszolgálat más munkaközösségei, civil szervezetek, ...) valamint szakmai információk, tapasztalatok, eljárások összegyűjtése, rendszerezése – a tehetséggondozással kapcsolatos „tudástár” kiépítése, közreadása


Tevékenységei:

 • munkaközösségi foglalkozások (félévente 2 alkalommal)
 • SMPSZ honlapjának tehetséggondozással kapcsolatos felületeinek folyamatos gondozása (szakmai anyagok, elérhetőségek, adatbázisok, ...)
 • tapasztalatok megosztása – folyamatos információcsere megvalósítása a munkaközösség tagjai között (informális internetes munkakapcsolat)
 • szakmai napokon, konferenciákon, továbbképzéseken, értekezleteken való részvétel, felkérés alapján tájékoztatók, előadások tartása, szakmai anyagok, adatbázisok létrehozása
 • sokirányú szervezett információáramlás biztosítása.


Nevelési tanácsadás munkaközösség


A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési tanácsadás munkaközössége egyike a megyében, 2013 decemberében létrehozott pedagógiai szakszolgálat feladat szerint szervezett szakmai közösségeinek. A székhelyintézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti - a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 33.§ (3)-(6) bekezdései alapján-, hogy a szakmai munkaközösség gondoskodik a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről.

A 8 tagintézmény szakembereit tömörítő Nevelési tanácsadás munkaközösséghez a megalakuláskor 29 szakalkalmazott (többségében gyógy-és fejlesztőpedagógusok, illetve két pszichológus) csatlakozott. A szakmai szervezet tanévenként 4 alkalommal ülésezik a vezetés által jóváhagyott és a tagság által elfogadott munkaterv ütemezésének megfelelően a Marcali Tagintézményben. A munkaközösségek működésének egyik célkitűzése, hogy megvalósuljon a megyében a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő egységes szemléletű, mindenki számára hozzáférhető, magas színvonalú szakmai szolgáltatás nyújtása az azt igénybevevő partneri kör számára.

A munkaterv témái kiválasztásában egyik domináns szempont, hogy a szakemberek naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a jogszabályi környezet folyamatos változásáról, a szakmai munkát szabályozó dokumentumok tartalmáról. Prioritást kapott a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos minősítési rendszer is. Emellett megvitatjuk az aktuális szakmai problémákat, kérdéseket, tájékozódunk új szakmai módszerekről, eljárásokról.

Célunk a továbbiakban, hogy a munkaközösség valódi tudásmegosztó fórumként az egymástól tanulás, a belső szellemi tőke kapacitálásával tagságának segítse elő szakmai fejlődését, a tájékoztatással orientálja a szakemberek ön-és továbbképzését, tartsa fenn a szakmai nóvumokra való nyitottság meglévő attitűdjét. Valós szakmai segítséget nyújtson a pályakezdő és gyakorló szakemberek számára egyaránt, aktív, produktív szakmai közösségként funkcionáljon.


Korai fejlesztés munkaközösség


A munkaközösség 12 taggal működik, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményei képviseltetik magukat a munkaközösségben.

Munkaközösségünk célja

 • Az eddigi eredmények megőrzése, javítása a pedagógiai munkában.
 • Beszélgetések, szakmai viták a pedagógusok szakmai kompetenciájának javítása, szakmai tudásuk bővítése
 • A Tagintézményekben érintett gyermekek magas színvonalon való ellátása.
 • A SMPSZ munkájának támogatása, segítségnyújtás az intézmény menedzselésében, a szakmai munkában.
 • Együttműködés partnereinkkel fejlesztő munkánk pozitív megítélése érdekében.
 • Segítő szakmai anyagok, gyűjtemények készítése egymás- és munkatársaink részére.
 • Folyamatos önképzés, hasznos anyagok letöltése, azok megosztása a többi gyógypedagógussal. Az új kutatások, eredmények nyomon követése.
 • Az egymástól való tanulás elvének érvényesítése.

Munkaközösségünk feladata:

 • Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való bővítése belső szakmai-módszertani megbeszélésekkel.
 • A 0-5 ill. 5-6 éves gyerekek számára a legoptimálisabb fejlesztési lehetőséget biztosítsuk az egyenlő hozzáférés, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
 • Jó gyakorlataink, innovációink és elméleti ismereteinek integrálása a gyakorlati nevelőmunkánkba.
 • További innovációk, jó gyakorlatok kidolgozása és beépítése a napi munkába.
 • A nevelési év során legalább negyedévente egy alkalommal a szakmai munkacsoport tagjainak tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása kapcsán.
 • Publikációk, prezentációk készítése, cikkek írása stb.
 • Az esetleges projektekben, innovációkban való aktív munka.

A munkaközösségünk a következő témákkal foglalkozott a 2014/15-ös tanévben:

 • A Tagintézmények által ellátott gyermekek létszáma, problématerületek azonosítása
 • A korai fejlesztés és fejlesztő nevelés során felmerülő problémák ismeretek összegzése, megbeszélése. Szakmai- módszertani megbeszélések.
 • Fejlesztésről való hiányzások kezelése, kapcsolattartás a védőnői és családsegítő szolgálatokkal- jó gyakorlatok megosztása, beépítése a napi munkába.
 • A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív nevelés óralátogatási szempontsorának kidolgozása
 • Az autizmus témaköre (okai, újabb kutatások, felismerése, fajtái, terápiás lehetőségek). Órarészlet (video) bemutatása, esetmegbeszélés.
 • A szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás nehézségei. Az ebben rejlő problémahelyzetek megbeszélése, tapasztalatok megosztása. Egyéni bánásmód előtérbe helyezése.
 • A korai fejlesztéshez kapcsolható projektek tartalma, kapcsolódási lehetőségek.
 • Kapcsolódó konferenciák, tudásfórumokon hallottak megosztása.
 • A Kaposvári Tagintézmény szakmai bemutatóján való részvétel, tudásmegosztás, terápiás órák látogatása. HRG-, TSMT-, konduktív-, DSGM,- terápiás óra látogatása, esetismertetések, a szülőkkel való kapcsolattartás jó gyakorlatainak bemutatása, pszichológus bevonásával.
 • Szakkönyvajánlók-folyamatos önképzés motiválása.

A munkaközösség tagjai a foglalkozások alkalmával szakmai vitákat folytatnak, tanácsokat adnak egymásnak, konstruktívan segítik egymás munkáját. Megosztotják egymással jó gyakorlataikat. Sor kerül az elméleti és gyakorlati problémák felvetésére, megoldási javaslatokra, ismeretek bővítésére belső szakmai és módszertani megbeszélésekre.