Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat


Rövid tájékoztató a Szakszolgálat vezetéséről

Az Intézmény irányítása, vezetői

Az Intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll. A főigazgató munkáját az Intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó főigazgató-helyettesek, az igazgató munkáját - a jogszabályi feltételek fennállta esetén - a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó igazgató-helyettes segíti.
A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását. Az Nkt. 69. § (1) a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. Az Intézményben szakmai munkaközösségek működnek.

Főigazgató
Főigazgató arcképe

Szigeti Mónika főigazgató

 • általános jelleggel képviseli az Intézményt,
 • gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket,
 • kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett működtető önkormányzatokkal,
 • gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek folyamatos és törvényes működtetéséért,
 • ellenőrzési feladatokat lát el,
 • az Intézmény egésze vonatkozásában felel: a szakmai munkáért, a szak alkalmazotti testület vezetéséért, a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért munkaköri leírást készít.

Általános, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes
Intézmény vezető helyettes arcképe

Táskai Erzsébet főigazgató-helyettes

 • általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót,
 • szakmai feladatok: a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatain kívül ellátja a szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját, az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, gondozza az Intézmény továbbképzési programját, ellenőrzési feladatokat lát el, ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.
 • koordinációs feladatok: folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a tagintézmények leterheltségét, javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására, kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a tagintézmények jelzéseit, figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, gondozza az Intézmény szabályzatait, gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. koordinálja a tagintézmények szakmai feladatvégzését, koordinálja a különböző területekhez kapcsolódó szűréseket, fejlesztéseket, koordinálja a tagintézmények közti helyettesítéseket, együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel, részt vállal a megyei adatszolgáltatásban, koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését, koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus értékelési rendszer bevezetését.

 

Szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes

 • közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül felel a székhely vonatkozásában a szakmai munkáért, a szak alkalmazotti testület vezetéséért, a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
 • A szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját.
 • az érintett szakszolgálati tevékenység(ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri: a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, gondozza az Intézmény továbbképzési programját, ellenőrzési feladatokat lát el, koordinálja a szakértői bizottsági tevékenység területén, tagintézmények szakmai feladatvégzését, koordinálja a tagintézmények közti helyettesítéseket, együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel, részt vállal a megyei adatszolgáltatásban, koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését, koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus, értékelési rendszer bevezetését, ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat.

 


A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény elérhetőségei


Levelezési cím: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8.

Email: smpszfoigazgatosag [kukac] gmail .com

Telefon: 82/510-114


A Székhelyintézmény épülete

Tagintézmény épülete